JAVNI POZIV za organizaciju manifestacije “Uskrs u Zaprešiću“

Autoradmin

JAVNI POZIV za organizaciju manifestacije “Uskrs u Zaprešiću“

Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zaprešića, donesene na 44. sjednici 26.02.2019. godine, raspisuje se:

JAVNI POZIV

za organizaciju manifestacije “Uskrs u Zaprešiću“

I. PREDMET

Turistička zajednica grada Zaprešića upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije “Uskrs u Zaprešiću“ koja će se održati u Zaprešiću na Trgu Ivana Pavla II, 22. travnja 2019. godine (Uskrsni ponedjeljak) od 10.00 do 13.00 sati pod pokroviteljstvom TZ Grada Zaprešića i Grada Zaprešića

Proračunom Grada Zaprešića i Turističke zajednice grada Zaprešića za 2019. godinu, za podršku organizaciji navedene manifestacije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna koja će biti doznačena organizatoru nakon uspješno realiziranih programa manifestacije.

Po ovom Javnom pozivu prikupljaju se pisani prijedlozi i ponude za pripremu kulturnih, izložbenih, sportskih, glazbenih, zabavnih i drugih sadržaja koji će definirati program ovogodišnje manifestacije

II. TEHNIČKI UVJETI

Turistička zajednica grada Zaprešića osigurava organizatoru:

 • na korištenje bez naknade javnu površinu Trg Ivana Pavla II za izvođenje planiranog programa manifestacije
 • pozornicu
 • priključak za električnu energiju za razglas

Organizator je dužan osigurati potrebne suglasnosti nadležnih institucija (policija, ZAMP…) te je odgovoran za održavanje reda i sigurnosti tijekom održavanja manifestacije (polica osiguranja).

Nadzor nad uređenjem lokacije, provedbom čišćenja i zbrinjavanja otpada u nadležnosti je komunalne službe grada Zaprešića (Zaprešić d.o.o.).

III. OPĆI UVJETI

Podnositelj prijave dužan je detaljno razraditi i priložiti prijedlog izvođenja prigodnog programa na temu Uskrsa. Predloženi program treba biti prilagođen prvenstveno djeci.

Program je dužan organizirati sukladno dogovoru te izvršiti financijske obveze prema izvođačima, angažiranim suradnicima i djelatnicima.

Podnositelj prijave predlaže naziv manifestacije koji je povezan s temom Uskrsa, a

dužan je izraditi i vizualno rješenje i grafičku pripremu promotivnih materijala za manifestaciju (plakat, Facebook…) s logom Grada Zaprešića i Turističke Zajednice grada Zaprešića.

Turistička zajednica grada Zaprešića će, za svoje potrebe, promovirati manifestaciju.

U program manifestacije potrebno je uklopiti izložbu malih životinja koju osigurava Grad Zaprešić.

Sudionici Javnog poziva sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Pisana prijava mora sadržavati sljedeće:

 • Prijavu sa osnovnim podacima o podnositelju prijave, detaljno razrađenim programom manifestacije te prijedlogom financijske konstrukcije za realizaciju manifestacije
 • Za pravne osobe: presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra odnosno drugog nadležnog Registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe, ne stariju od 30 dana

Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe i potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.

 • Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u organizaciji sličnih manifestacija (plakati, leci, ugovori, fotografije, press clipping i sl.)
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja
 • Prijava mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

Prijave se podnose u pisanom obliku te se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV – USKRS U ZAPREŠIĆU“ na adresu: Turistička zajednica grada Zaprešića, Trg žrtava fašizma 9, 10 290 Zaprešić.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave na web stranici Turističke zajednice grada Zaprešića.

 V.ODABIR PROGRAMA ILI PROJEKTA

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva otvoriti će ponude i ocijeniti preložene programe. Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune se neće razmatrati. Ponuda koju Povjerenstvo ocijeni najboljom predložiti će se na sjednici Turističkog vijeća.

Kriteriji za odabir najpogodnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

 1. Kvaliteta dosadašnjeg rada i dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija
 2. Kvaliteta i raznolikost ponude
 3. Ponuđena dodatna vrijednost (zabavni program, posebna ponuda i dr.)
 4. Financijski elementi ponude

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Turističke zajednice grada Zaprešića u roku od pet dana od dana donošenja odluke o organizatoru manifestacije.

VI.SKLAPANJE UGOVORA

S podnositeljem odabrane ponude odnosno izabranim organizatorom Turistička zajednica grada Zaprešića sklapa Ugovor o organizaciji manifestacije “Uskrs u Zaprešiću“

Organizator nema pravo bez pisane suglasnosti Turističke zajednice grada Zaprešića ovlastiti treću osobu za organizaciju manifestacije.

Isplata sredstava za potporu manifestacije Organizatoru izvršit će se nakon uspješno realiziranih svih ugovorenih obveza istog.

Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici Turističke zajednice grada Zaprešića www.tz-zapresic.hr. Turistička zajednica grada Zaprešića zadržava pravo odbacivanja ili neprihvaćanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjena svoje odluke. Na Odluku o odabiru nije dopušteno ulaganje žalbe.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Turističkoj zajednici grada Zaprešića svaki radni dan u vremenu od 8 – 16 sati na kontakt tel: 01 3310 309 ili mob: 099 348 2620 ili osobno u uredu Turističke zajednice grada Zaprešića.

O autoru

admin administrator