Mjesečne arhive travanj 2019

AutorTZ Zapresic

PROGRAM DOGAĐANJA 29.4.-5.5.2019.

1.4.-11.5.       

Kuglanje: X. otvoreno prvenstvo Zaprešića, KK Zaprešić, Kuglana Zaprešić

22.4.-4.5.

Dan općine i Župe Pušća : Pušća u srcu 2019., (Dječji festival folklora, sajam OPG-ova, biciklijada, atletska utrka, zabavni program…)

30.4.

18.00 Podizanje Majuša Trg žrtava fašizma Zaprešić

19.00 Podizanje Majuša, MO Šibice

1.5.

11.00 Roštiljada na Praznik rada, Novi dvori Jelačićevi

3.5.

19.00 Otvorenje samostalne izložbe kipara Karla Grossa, Galerija Razvid

AutorTZ Zapresic

PROGRAM DOGAĐANJA 23.-28.4.2019.

23.4.

18.00 Noć knjige , Gradska knjižnica “Ante Kovačić”

26.4.

Vinologija i Pušćanska Salamijada Udruge „Trilikum“, Društveni dom Pušća

18.00 Dan MO Kupljenovo (25.4.), svečana sjednica, kulturno-umjetnički program

27.4.

14.00 Moto party udruge Free bikers Kupljenovo

09.00-18.00 21. košarkaški uskrsni turnir, KK „Jabuka“, ŠRC Zaprešić

28.4.

12.30-18.00 Uskrsno ribarenje – jezero u parku dvorca Lužnica

15.00 33. smotra puhačkih orkestara Zagrebačke županije, Velika dvorana POUZ-a

 

do 30.4.

Izložba kolaža Vlasta Pastuović Aleksić „Pisma iz parka“, Galerija Razvid

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja

AutorTZ Zapresic

Javni natječaj za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Zaprešića

Temeljem odredbi članka 17. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN 152/08), članka 26. točka 6. Statuta  Turističke zajednice grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića 1/10.), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zaprešića 12. travnja 2019. Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zaprešića raspisuje,

JAVNI NATJEČAJ

za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Zaprešića

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“ br. 152/08) i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („NN“ 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
  2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;
  3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
  4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
  5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
  6. da poznaje rad na osobnom računalu;
  7. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

–  životopis,

–  presliku osobne iskaznice,

–  dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

–  prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,

–  dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,

– preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu ili izjavu da ga nije dužan polagati

–  dokaz o poznavanju rada na računalu – potvrda ili izjava o poznavanju rada na osobnom računalu

– potvrda o nekažnjavanju

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama i na službenoj stranici TZ grada Zaprešića. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica grada Zaprešića, Turističko vijeće, Trg žrtava fašizma 9, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zaprešića.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zaprešića zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Turističko  vijeće Turističke zajednica grada Zaprešića

 

AutorTZ Zapresic

PROGRAM DOGAĐANJA 15.-22.4.2019.

15.4.

19.00 Kazališna predstava za djecu ZKDM: „Pismo iz Zelengrada“, Velika dvorana POUZ-a

18.4.

Otovorenje izložbe unikatnog nakita Stjepana Balje “Novi život”, Ogranak Matice Hrvatske Zaprešić

22.4.

10.00 Uskršnje zekanje, Trg Ivana Pavla II

 

do 30.4.

Izložba kolaža Vlasta Pastuović Aleksić „Pisma iz parka“, Galerija Razvid

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja

AutorTZ Zapresic

JAVNI POZIV za sudjelovanje na manifestaciji „Roštiljada na Praznik rada“ u Novim dvorima u Zaprešiću

Temeljem Zaključka gradonačenika za korištenje javnih gradskih površina  KLASA: 610-01/19-01/01, URBROJ: 238-33-06-04/3-19-2 od 05.04.2019. godine, Turistička zajednica grada Zaprešića objavljuje

 

JAVNI POZIV

za sudjelovanje na manifestaciji „Roštiljada na Praznik rada“ u Novim dvorima u Zaprešiću

 

1) Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti da iskažu interes za sudjelovanje na manifestaciji „Roštiljada na Praznik rada“.

 

2) Turistička zajednica grada Zaprešića organizira manifestaciju „Roštiljada na Praznik rada“  na lokaciji Novi dvori  dana 01.05.2019. godine te se pozivaju svi zainteresirani da iskažu interes za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u drvenim kućicama koji uključuje prostor od 10 m2 oko kućice. Drvene kućice imaju strujni priključak.

 

3) Početni iznos naknade za korištenje drvene kućice za vrijeme trajanja događanja iznosi 1.000,00 kuna, a na raspolaganju su 4 kućice. Naknada uključuje troškove postave kućice i priključak na električnu energiju od 5kW, kao i utrošak električne energije.

 

4) Za podnošenje zahtjeva Ponuditelj je dužan uz pismeni zahtjev priložiti:

– potvrdu porezne uprave o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– dokaz o podmirenim obvezama prema Gradu Zaprešiću

– iznos ponuđene naknade

– broj IBAN računa radi povrata jamčevine

– kopiju obrtnice, izvadak iz sudskog registra ili drugi dokument kojim se potvrđuju podaci pravnog subjekta

– potvrdu o uplati 100% ponuđene cijene naknade za korištenje drvene kućice na žiro račun Turističke zajednice grada Zaprešića broj IBAN HR1423600001101243252, Model: HR00, Poziv na broj: 11-OIB UPLATITELJA.

 

5) Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, iznos uplate bit će mu vraćen u roku od 7 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

Ponuditelj koji ima dospjeli, a nepodmireni dug ne može biti izabran kao najpovoljniji, kao ni ponuditelj koji je pravni slijednik ili prednik , ili njegov bračni drug, potomak, roditelj, brat ili sestra, bilo kao fizička osoba ili kao osnivač pravne osobe odnosno vlasnik obrta, a ima dospjeli, a nepodmireni dug.

 

6) Obveze ugostitelja:

– Ugostitelj mora drvenu kućicu urediti sukladno zahtjevima organizatora.

– Zagrebačka pivovara d.o.o. je službeni pokrovitelj manifestacije, čime je brand Ožujsko pivo steklo status “službenog piva” manifestacije. Prijavom za sudjelovanje ugostitelj prihvaća usluživati isključivo pivo proizvođača Zagrebačka pivovara d.o.o.

– Ugostitelj u ponudi obavezno mora imati jela s roštilja, a ostalu ponudu može ponuditi sukladno vlastitom interesu.

-Ugostitelju se zabranjuje isticanje bilo kakvih reklamnih materijala bez dogovora sa organizatorom (banner, suncobran i sl.)

– Kućicu kao i okoliš oko nje ugostitelj treba vratiti u stanju kako je preuzeo u protivnom snosi troškove uređenja kućice kao i okoliša.

– Obavezno radno vrijeme ugostitelja: 01.05.2019. u vremenu od 10-19 sati.

 

7) Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini na kojoj je drvena kućica moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točci I. ovog Javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se otkazati.

 

Ukoliko se jedan ponuditelj natječe za više lokacija koje su predmet natječaja, dužan je za svaku kućicu dati odvojenu ponudu, te uplatiti jamčevinu za svaku kućicu.

Odabrani ponuditelji dužni su pružati usluge isključivo unutar obilježene površine na licu mjesta.

Ukoliko zakupac koristi javnu površinu veću od propisane, za svaki m2 više korištene površine nadoplatit će 500,00 kuna.

Ukoliko se zakupac ne drži obaveznog radnog vremena naplatit će mu se naknada za nepoštivanje radnog vremena u iznosu od 500,00 kuna.

 

Zakupac je dužan zaštititi javnu površinu na kojoj priprema hranu te ju ostaviti u prvobitnom stanju. Ukoliko zakupac ne zaštiti javnu površinu, a ista bude oštećena snosit će troškove čišćenja ili popravka zauljene javne površine.

 

8) Kriterij odabira ponude je najviša ponuđena naknada za korištenje. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, odabrat će se onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.

 

9) Zahtjev za korištenje drvenih kućica predaje se najkasnije do 16.04.2019. u pisanom obliku s naznakom  Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji „ Roštiljada na Praznik rada“ u Zaprešiću.

 

Obrazac za prijavu može se preuzeti na www.tz-zapresic.hr.

 

Prijave se podnose na adresu Turistička zajednica grada Zaprešića, Zaprešić, Trg žrtava fašizma 9, poštom ili neposredno na adresu.

 

Napomena:

Turistička zajednica grada Zaprešića zadržava pravo, u slučaju premalog broja pristiglih ponuda, otkazati manifestaciju, odnosno ugovoriti ugostitelje bez objave novog  poziva, kao i odabrati lokaciju na događanju za  ponuditelja, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

URBROJ: 26/2019.

Zaprešić, 09.04.2019.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAPREŠIĆA

Predsjednik

Željko Turk, dipl.oec.

 

Obrazac za prijavu

AutorTZ Zapresic

PROGRAM DOGAĐANJA 08.-14.04.2019.

12.04.

19.00 Otvorenje izložbe kolaža Vlasta Pastuović Aleksić „Pisma iz parka“, Galerija Razvid

19.30   28. svečanosti Pasionska baština: Svi kršćani, plačite…, koncert KUD-a Kupljenovo, Crkva sv. Ivana Krstitelja

13.4.

KUP RH u Akrobatskom rock’n’rollu, Dvorana SŠ Ban Josip Jelačić

14.00   Smotra koreografiranih i izvornih skupina zaprešićkog kraja, Velika dvorana POUZ-a

19.00   „Zaprešićki glazbeni salon“: Lana Genc, glasovir, Mala dvorana POUZ-a

14.4.

14.00 Smotra dječjih folklornih skupina zaprešićkog kraja, Velika dvorana POUZ-a

19.00   Milan Grgić: Sarmica (Komedija), Velika dvorana POUZ-a

 

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja

AutorTZ Zapresic

PROGRAM DOGAĐANJA 01.-07.04.2019.

 1.4.-11.5.       

Kuglanje: X. otvoreno prvenstvo Zaprešića, KK Zaprešić, Kuglana Zaprešić

3.4.

18.00 Koncert: European Guitar Festival Collaborative -Tomasz Radziszewski, Dvorac Lužnica

6.4.

08.00 BRM 200 Zaprešić: Breveto vožnja 200km, BK Bumbar

10.00   BANTRAIL 2019, KK Trajbar

7.4.

Plemeniti taekwondo turnir Zaprešića, Sutinska vrela Podsused

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja