Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji “Ljeto u Zaprešiću” 2019.

AutorTZ Zapresic

Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji “Ljeto u Zaprešiću” 2019.

Temeljem Zaključka gradonačenika za korištenje javnih gradskih površina  KLASA: 610-01/19-01/01, URBROJ: 238-33-06-04/3-19-4 od 30.05.2019. godine, Turistička zajednica grada Zaprešića objavljuje

Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji „Ljeto u Zaprešiću 2019.“ na Trgu Ivana Pavla II u Zaprešiću

1) Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti da iskažu interes za sudjelovanje na manifestaciji „Ljeto u Zaprešiću 2019“.

2) Turistička zajednica grada Zaprešića organizira manifestaciju „Ljeto u Zaprešiću 2019“ u sklopu koje su i događanja na lokaciji Trg Ivana Pavla II u Zaprešiću, 22.-24.06.2019. godine te se pozivaju svi zainteresirani da iskažu interes za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u drvenim kućicama koji uključuje prostor od 10 m2 oko kućice. Drvene kućice imaju strujni priključak.

3) Početni iznos naknade za korištenje drvene kućice za vrijeme trajanja događanja iznosi 1.000,00 kuna, a na raspolaganju su 3 kućice. Naknada uključuje troškove postave kućice i priključak na električnu energiju od 5kW, kao i utrošak električne energije.

4) Za podnošenje zahtjeva Ponuditelj je dužan uz pismeni zahtjev priložiti:

– potvrdu porezne uprave o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– dokaz o podmirenim obvezama prema Gradu Zaprešiću

– iznos ponuđene naknade

– broj IBAN računa radi povrata jamčevine

– kopiju obrtnice, izvadak iz sudskog registra ili drugi dokument kojim se potvrđuju podaci pravnog subjekta

– potvrdu o uplati 100% ponuđene cijene naknade za korištenje drvene kućice na žiro račun Turističke zajednice grada Zaprešića broj IBAN HR1423600001101243252, Model: HR00, Poziv na broj: 15-OIB UPLATITELJA.

5) Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, iznos uplate bit će mu vraćen u roku od 7 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

Ponuditelj koji ima dospjeli, a nepodmireni dug ne može biti izabran kao najpovoljniji, kao ni ponuditelj koji je pravni slijednik ili prednik , ili njegov bračni drug, potomak, roditelj, brat ili sestra, bilo kao fizička osoba ili kao osnivač pravne osobe odnosno vlasnik obrta, a ima dospjeli, a nepodmireni dug.

6) Obveze ugostitelja:

– Ugostitelj mora drvenu kućicu urediti sukladno zahtjevima organizatora.

-Ugostitelju se zabranjuje isticanje bilo kakvih reklamnih materijala bez dogovora sa organizatorom (banner, suncobran i sl.)

– Kućicu kao i okoliš oko nje ugostitelj treba vratiti u stanju kako je preuzeo u protivnom snosi troškove uređenja kućice kao i okoliša.

– Obavezno radno vrijeme ugostitelja:

22.-24.06.2019 u vremenu od 10-23 sati.

7) Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini na kojoj je drvena kućica moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točci I. ovog Javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se otkazati.

Ukoliko se jedan ponuditelj natječe za više lokacija koje su predmet natječaja, dužan je za svaku kućicu dati odvojenu ponudu, te uplatiti jamčevinu za svaku kućicu.

Odabrani ponuditelji dužni su pružati usluge isključivo unutar obilježene površine na licu mjesta.

Ukoliko zakupac koristi javnu površinu veću od propisane, za svaki m2 više korištene površine nadoplatit će 500,00 kuna.

Ukoliko se zakupac ne drži obaveznog radnog vremena naplatit će mu se naknada za nepoštivanje radnog vremena u iznosu od 500,00 kuna.

Zakupac je dužan zaštititi javnu površinu na kojoj priprema hranu te ju ostaviti u prvobitnom stanju. Ukoliko zakupac ne zaštiti javnu površinu, a ista bude oštećena snosit će troškove čišćenja ili popravka zauljene javne površine.

8) Kriterij odabira ponude je najviša ponuđena naknada za korištenje. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, odabrat će se onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.

9) Zahtjev za korištenje drvenih kućica predaje se najkasnije do 11.06.2019. u pisanom obliku s naznakom  Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji „Ljeto u Zaprešiću 2019.“ u Zaprešiću.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na www.tz-zapresic.hr.

Prijave se podnose na adresu Turistička zajednica grada Zaprešića, Zaprešić, Trg žrtava fašizma 9, poštom ili neposredno na adresu.

Napomena:

Turistička zajednica Grada Zaprešića zadržava pravo, u slučaju premalog broja pristiglih ponuda, otkazati manifestaciju, odnosno ugovoriti ugostitelje bez objave novog  poziva, kao i odabrati lokaciju na događanju za  ponuditelja, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

URBROJ: 54/2019.

Zaprešić, 04.06.2019.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAPREŠIĆA

Predsjednik

Željko Turk, dipl.oec.

Obrazac za prijavu